Broodje van de maand: Broodje BBQ Gasten. Belegde pistolet met coleslaw, BBQ Saus en door Barbecue Gasten bereid op de bbq Pulled Pork!

Algemene Voorwaarden

1. Definities

Aanbod: het product– en dienstenaanbod van De Jong's Autobedrijf Katwijk B.V. dat door de Klant via de website eetengerei.com kan worden besteld. Bestelling: een bestelling van de Klant via de website eetengerei.com van het door de Klant geselecteerde Aanbod. Klant: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die een Bestelling plaats via eetengerei.com. Overeenkomst: een overeenkomst tussen de Klant en De Jong's Autobedrijf Katwijk B.V. met betrekking tot een Bestelling en de bezorging of het afhalen van de Bestelling. Eetengerei.com: een website(s) gelanceerd in door De Jong's Autobedrijf Katwijk B.V.

2. Identiteit van De Jong's Autobedrijf Katwijk B.V.

Adres hoofdvestiging: Kon. Julianalaan 1, 2224 EW Katwijk
KVK: 28042056
BTW-nr: NL007234582B01
Tel: 071-4028554
E-mail: info@dejongsautobedrijven.nl

3.Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het aanbod op de website Eetengerei.com De Klant gaat door middel van het plaatsen van een Bestelling direct op Eetengerei.com een Overeenkomst met De Jong's Autobedrijf Katwijk B.V. aan voor de levering van het door de Klant geselecteerde Aanbod. De Klant is gebonden aan de bestelling.

4. Het Aanbod

De Jong's Autobedrijf Katwijk B.V. is verantwoordelijk voor publicatie van het Aanbod op Eetengerei.com. Er kunnen ingrediënten en additieven gebruikt worden voor maaltijden en drankjes, die allergieën en intoleranties kunnen veroorzaken. Als een Klant allergisch is voor bepaalde voedingsmiddelen, raden wij aan om telefonisch contact op te nemen met De Jong's Autobedrijf Katwijk B.V. voor actuele allergeneninformatie voordat de bestelling wordt geplaatst.

5. Overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand bij het plaatsen van een bestelling op de website Eetengerei.com, waarmee de Klant het aanbod van De Jong's Autobedrijf Katwijk B.V. accepteert. Eventuele vragen en/of opmerkingen over de overeenkomst, de status van de bestelling Indien de Klant kiest voor het afhalen van de Bestelling, dan dient hij op de gekozen tijd aanwezig te zijn op de afhaallocatie, die in de bevestigingsmail of op de website is weergegeven om de Bestelling in ontvangst te kunnen nemen. Op verse, warme of gekoelde producten kan De Jong's Autobedrijf Katwijk B.V. bij niet tijdig afhalen van de bestelling geen garantie geven op de versheid van het product. In het kader van deze overeenkomst worden er door De Jong's Autobedrijf Katwijk B.V. en haar partners persoonsgegevens verwerkt. Dit wordt altijd gedaan conform de geldende wetgeving. Voor meer informatie omtrent de wijze waarop er omgegaan wordt met uw persoonsgegevens kunt u de privacy policy raadplegen op Eetengerei.com.

6. Betaling

Op het moment dat de Overeenkomst tot stand is gekomen, ontstaat er een betalingsverplichting. Deze betalingsverplichting kan worden voldaan op een van de betaalwijze(n) zoals dit aangeboden wordt op Eetengerei.com. Het terugboeken van een online betaling is alleen mogelijk indien de Bestelling niet (geheel) geleverd kan worden. De terugboeking vindt altijd plaats op dezelfde rekening als waarvan de betaling heeft plaatsgevonden.

7. Aansprakelijkheid

De totale aansprakelijkheid van De Jong's Autobedrijf Katwijk B.V. wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst of uit enige andere hoofde, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs. De aansprakelijkheid van De Jong's Autobedrijf Katwijk B.V. voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, is uitgesloten.

8. Toepasselijk recht

Op de overeenkomsten tussen De Jong's Autobedrijf Katwijk B.V. en Klanten is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.

9. Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt;.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (De Jong's Autobedrijf Katwijk B.V., Koningin Julianalaan 1 2224 EW Katwijk, 071-4028554, info@dejongsautobedrijven.nl) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

Uitzonderingen

Het herroepingsrecht geldt niet voor producten die:

  • snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben;
  • producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken.

Modelformulier voor herroeping (dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

  • Aan De Jong's Autobedrijf Katwijk B.V., Koningin Julianalaan 1 2224 EW Katwijk, info@dejongsautobedrijven.nl:
  • Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen
  • Besteld op (*)/Ontvangen op (*)
  • Naam/namen consument(en)
  • Adres consument(en)
  • Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

Datum * Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.